NOTER ONAYLI TERCÜME

Noter Onaylı Tercüme


Noter nedir?

Şahısların veya kurumların belgelerine veya işlemlerine resmi geçerlilik kazandıran, yasalar tarafından yetkilendirilmiş kamu görevlilerine “noter” denir.

Muvafakatname ve vekâletname gibi resmi belgeleri hazırlama yetkisi noterlere aittir. Aynı zamanda orijinal belgelerin fotokopilerine aslına uygunluk kazandırmak için de noter onayına ihtiyaç vardır. Noterlerin en çok çalıştığı alanlardan biri de tercüme edilmiş metinlerdir. Resmi makamlara sunulacak sözleşme, mahkeme tutanağı, evlilik cüzdanı, patent onayı gibi belgelerin tercümelerinin noter onaylı olması gerekir.

Tercüme edilmiş bir belgenin noter onayı alabilmesi için yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş, usulüne uygun bir şekilde imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir.

Eğer tercümesi yapılmış belgeler, yurt dışındaki makamlara sunulacaksa noter onayı alındıktan sonra apostil işlemlerinin de yapılması gerekmektedir.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Dil yeterliliğini resmi belgelerle ispatlamış tercümanlar, notere giderek yeminli tercüman olmak için başvururlar. Tercümanların dil yeterliliğini ispatlayan belgeler, noter tarafından yeterli bulunduğu takdirde noter, tercümanlara yeminli tercüman zaptı imzalatarak doğru, güvenilir ve tarafsız tercüme yapacağına kefil olmuş olur.

Noterin bir tercümana yeminli tercüman zaptı verebilmesi için tercümanın ilgili dilde mütercim tercümanlık bölümünden mezun olduğunu gösteren veya ilgili dili tercüme yapabilecek düzeyde iyi bildiğini gösteren başka herhangi bir belge sunması gerekmektedir.

Noterde imzalanan yeminli tercüman zaptı, tercümanın çevirdiği tüm belgelerde, tercüme hatalarından oluşabilecek her türlü yasal sorumluluğu üstlendiği anlamına gelir.

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılmış, imzalanmış ve kaşelenmiş tercümeye denir Orijinal belge ve tercümesi yapılmış belge birbirine iliştirilerek hazırlanır. Yeminli tercüme güvenilirliğini, noterin tercümana imzalatmış olduğu yeminli tercüman zaptından alır.

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noter onaylı tercüme, bir belgenin güvenilir ve konusunda uzman yeminli tercümanlar tarafından aslına birebir uygun bir şekilde çevrilmiş olduğunu yasal olarak kanıtlayan belgedir. Eğer bir tercümede noter onayı yoksa tercümenin güvenilirliği yasal olarak ispatlanmamış demektir.

Noter onaylı tercüme ile yeminli tercüman onaylı tercüme farklıdır. Bir belgenin sadece yeminli tercüman tarafından onaylanmış olması isteniyorsa, yeminli tercüman imzası ve kaşesi yeterlidir. Eğer tercümenin noter onaylı olması şart koşulduysa önce yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noter tarafından noter onayı verilmesi gerekmektedir. Eğer apostil onayı olması gerekiyorsa, belgenin önce yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra noter tarafından onaylanması, daha sonra illerde valilik tarafından, ilçelerde ise kaymakamlık tarafından apostil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bir belgenin noter onaylı mı olacağı yoksa sadece yeminli tercüman onaylı mı olacağı, belgenin verileceği kuruma göre değişiklik gösterir. Bazı kurumlar bazı belgeler için sadece yeminli tercüman onayı isterken bazı kurumlar belgenin noter onaylı olmasını şart koşabilir.

Hangi Durumlarda Noter Tercümesi Yapılmış Bir Belgeye Onay Vermeyebilir?

Orijinal belgelerin tercümelerinde noterler, orijinal belgeyi mutlaka görmek isterler. Örneğin bir diploma tercümesinde diploma, fotokopisinden çevrildiyse ve orijinali yoksa noter bu belgenin aslına uygunluğunu kontrol edemediği için tercümesine de onay veremeyebilir.

Eğer belge yabancı bir dilden başka yabancı bir dile çevrildiyse, noterin belgeye onay verebilmesi için mutlaka Türkçe tercümesini de görmesi gerekmektedir. Örneğin İngilizce bir belge İspanyolcaya çevrildiyse mutlaka Türkçe tercümesi de notere sunulmalıdır.

Notere onay için götürülen çevrilmiş belgelerde imzalar ve kaşeler usulüne uygun şekilde olmalıdır. Kullanılan kaşede geçen ifadeler veya kaşe ve imzaların sayfa üzerindeki konumu gibi detaylar, noterler tarafından usulüne uygun bulunmadığı takdirde noter onayı verilmeyebilir.

Noter Ücretleri Nasıl Belirlenmektedir?

Sayfa sayısı, metnin sayfaya önlü arkalı basılıp basılmaması, metnin uzunluğu, metnin puntosu, metinde geçen ifadeler, metinde geçen meblağlar veya metnin niteliği noter onayı ücretlerini belirlemektedir.

Aşağıda noter onaylı tercümesi istenilebilecek bazı resmi evraklara ilişkin örnekler bulabilirsiniz:

• Nüfus Cüzdanı Tercümesi

• Kimlik Belgesi Tercümesi

• Pasaport Tercümesi

• Doğum Belgesi Tercümesi

• Nüfus Belgesi Tercümesi

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi

• Adli Sicil Kaydı Tercümesi

• Evlilik Cüzdanı Tercümesi

• İkametgâh Tercümesi

• İkamet İzni Tercümesi

• Oturma İzni Tercümesi

• Sağlık Raporu Tercümesi

• Diploma Tercümesi

• Diploma Denkliği Tercümesi

• Transkript Tercümesi

• Sertifika Tercümesi

• Muvafakatname Tercümesi

• Vekâletname Tercümesi

• Mahkeme Tutanağı Tercümesi

• Patent Belgesi Tercümesi

• Sözleşme Tercümesi

• İmza Sirküleri Tercümesi

• Oda Sicil Kaydı Tercümesi

• Resmi Gazete Tercümesi

• Maaş Bordrosu Tercümesi

• Banka Hesap Dökümü Tercümesi

• Vize Başvuru Formu Tercümesi

• Sponsor Mektubu Tercümesi

• Vize Evrakları Tercümesi

• Niyet Mektubu Tercümesi

• Referans Mektubu Tercümesi

• CV Tercümesi

• Özgeçmiş Tercümesi